Cửa hàng Tân Bình đã dời về Quận 1: 22 Trần Khắc Chân, P. Tân Định